Betingelser for brug af BLOCKBUSTER  

1. AF­TA­LEN

BLO­CK­BU­STER ud­by­des af Nuuday A/​S, Teg­l­holms­ga­de 1, 0900 Kø­ben­havn C, CVR 40 07 52 91, her­ef­ter ’BLO­CK­BUSTER’.

For brug af BLO­CK­BU­STER gæl­der føl­gen­de vil­kår:

BLO­CK­BU­STER gi­ver kun­den ad­gang til via blo­ck­bu­ster.dk el­ler BLO­CK­BU­STER app at fo­re­ta­ge vi­deo­strea­m­ing af film mod be­ta­ling pr. film, til vis­ning på kun­dens ud­styr, som kan være en com­pu­ter, smartp­ho­ne el­ler tab­let samt ud­valg­te ty­per af Smart TV og spil­le­kon­sol­ler (her­ef­ter ’kun­dens en­hed’).

BLO­CK­BU­STER ud­by­der føl­gen­de pro­duk­ter:

  • Leje af film i 48 timer.
  • Køb af film eller serier.

Leje af film i 48 ti­mer gi­ver kun­den ad­gang til vi­deo­strea­m­ing og af­spil­ning af den le­je­de film i 48 ti­mer reg­net fra det tids­punkt, hvor af­spil­ning på­be­gyn­des. Kun­dens ad­gang til at af­spil­le fil­men ud­lø­ber dog 30 dage ef­ter le­ve­rin­gen.

Køb af film el­ler se­ri­er gi­ver kun­den ube­græn­set ad­gang til vi­deo­strea­m­ing og af­spil­ning af den køb­te film el­ler se­rie, så læn­ge fil­men el­ler se­ri­en er om­fat­tet af af­ta­len mel­lem BLO­CK­BU­STER og ret­tig­heds­ha­ver­ne. Køb­te film og se­ri­er kan end­vi­de­re down­lo­a­des til BLO­CK­BU­STER app til smartp­ho­ne el­ler tab­let, hvor­ef­ter fil­men kan af­spil­les of­fli­ne uden in­ter­ne­t­ad­gang. Hvis BLO­CK­BUSTERs af­ta­le med ret­tig­heds­ha­ver­ne op­hø­rer, vil kun­den få ad­gang til at down­lo­a­de en kopi af fil­men, og kun­den vil i gi­vet fald mod­ta­ge be­sked pr. e-mail om frem­gangs­må­den for down­lo­ad.

Det til en­hver tid væ­ren­de ud­bud af film og se­ri­er i BLO­CK­BU­STER samt frem­gangs­må­den ved brug af BLO­CK­BU­STER er nær­me­re be­skre­vet på blo­ck­bu­ster.dk.

 

2. BRUG AF BLO­CK­BU­STER

Brug af BLO­CK­BU­STER for­ud­sæt­ter, at kun­den er i be­sid­del­se af det nød­ven­di­ge ud­styr (hardwa­re og softwa­re). På blo­ck­bu­ster.dk kan kun­den fin­de op­lys­ning om, hvil­ke sty­re­sy­ste­mer BLO­CK­BU­STER er kom­pa­tib­le med.

Kun­den kan be­stil­le, be­ta­le og af­pil­le film, som be­skre­vet i pkt. 3.

BLO­CK­BU­STER må kun an­ven­des til kun­dens, her­un­der kun­dens hus­stand, eget pri­va­te brug, og BLO­CK­BU­STER må kun be­nyt­tes i Dan­mark. Film og se­ri­er down­lo­a­ded til BLO­CK­BU­STER app må dog af­spil­les of­fli­ne både i Dan­mark og i ud­lan­det.

Kun­dens brug af BLO­CK­BU­STER kræ­ver, at kun­den op­ret­ter og iden­ti­fi­ce­rer sig via sin BLO­CK­BU­STER Pro­fil, jf. pkt. 5.

Brug af BLO­CK­BU­STER kan ske fra en­hver for­bin­del­se til in­ter­net­tet i Dan­mark, og på føl­gen­de måde:

  • En film kan kun afspilles på én enhed ad gangen.
  • Kunden kan maksimalt bruge BLOCKBUSTER fra 2 enheder samtidig – til samtidig afspilning af maksimalt 2 forskellige film.
  • Kunden kan vælge skiftevis at bruge BLOCKBUSTER fra op til 5 forskellige enheder, som registreres i BLOCKBUSTERs systemer, jf. pkt. 5. Kunden kan afmelde/udskifte én registreret enhed for hver 30 dage.

Ved brug af BLO­CK­BU­STER via mo­bil­da­ta­tje­ne­ster skal kun­den være op­mærk-som på, at ud­by­de­ren af mo­bil­da­ta­tje­ne­sten kan opkræ­ve be­ta­ling for brug af den da­ta­mæng­de målt i me­ga­byte (MB), som fil­men fyl­der. Strea­m­ing af en film af 2 ti­mers va­rig­hed fyl­der mel­lem 1 GB og 2 GB af­hæn­gig af bånd­bred­den på den an­vend­te for­bin­del­se.

For at opnå en til­freds­stil­len­de kva­li­tet ved vis­nin­gen af de strea­me­de film an­be­fa­les det, at down­lo­ad­ha­stig­he­den på den an­vend­te in­ter­net­for­bin­del­sen er mindst 10 Mbit/​s. Der ta­ges for­be­hold for, at kva­li­te­ten af de vi­ste film og se­ri­er kan va­ri­e­re, af­hæn­gig af kun­dens øv­ri­ge brug af den an­vend­te in­ter­net­for­bin­del­se, og af­hæn­gig af ud­s­ving i kom­mu­ni­ka­tions­ha­stig­he­den på den an­vend­te in­ter­net­for­bin­del­se.

Ved af­spil­ning af le­je­de og køb­te film el­ler se­ri­er, kan stør­rel­sen af data-mæng­den, som fil­men fyl­der, samt kra­ve­ne til ha­stig­hed på den an­vend­te in­ter­net­for­bin­del­se sti­ge i for­hold til af­ta­le­ind­gå­el­ses­tids­punk­tet som føl­ge af den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling.

BLO­CK­BU­STER for­be­hol­der sig ret til i sær­li­ge til­fæl­de, her­un­der på grund af drifts – el­ler sik­ker­heds­mæs­si­ge for­hold, mid­ler­ti­digt at luk­ke for ad­gan­gen til BLO­CK­BU­STER.

Kun­den må i øv­rigt ikke be­nyt­te BLO­CK­BU­STER i ud­lan­det. Ved kun­dens kræn­kel­se her­af kan BLO­CK­BU­STER af­bry­de ad­gan­gen til BLO­CK­BU­STER.

 

3. BE­STIL­LING OG BE­TA­LING

På blo­ck­bu­ster.dk fin­des op­lys­ning om pri­ser for brug af BLO­CK­BU­STER. Film kan be­stil­les, be­ta­les og af­spil­les på blo­ck­bu­ster.dk (via en com­pu­ter), via BLO­CK­BU­STER app til An­droid smartp­ho­nes og tab­lets samt via app til vis­se ty­per af Smart TV og spil­le­kon­sol­ler med ad­gang til in­ter­net­tet. Film kan end­vi­de­re af­spil­les – men ikke be­stil­les – via app til iP­ho­ne/​iPad/​iOS. Kvit­te­ring for kun­dens be­stil­ling sen­des til den e-mailadres­se, som er til­knyt­tet kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil, jf. pkt. 5.

Be­ta­ling for BLO­CK­BU­STER kan ske på føl­gen­de må­der:

  • Ved brug af kundens betalingskort, som kunden har registreret på forhånd på kundens BLOCKBUSTER profil, jf. pkt. 5.
  • Ved brug af klippekort, jf. pkt. 8 (kan kun anvendes ved bestilling af ud-valgte ’Leje af film i 48 timer’).
  • Ved brug af gavekode.

 

4. LE­VE­RING OG FOR­TRY­DEL­SES­RET

Ved brug af BLO­CK­BU­STER sker le­ve­ring af fil­men el­ler se­ri­en umid­del­bart ef­ter, at be­stil­lin­gen er af­slut­tet, hvor­ef­ter fil­men el­ler se­ri­en er til rå­dig­hed for kun­den på de af­tal­te vil­kår, jf. pkt. 1.

Idet le­ve­rin­gen af film og se­ri­er sker umid­del­bart ef­ter kun­dens be­stil­ling, skal kun­den ved be­stil­lin­gen give samtyk­ke til, at le­ve­rin­gen af fil­men el­ler se­ri­en sker straks med den virk­ning, at kun­dens nor­ma­le 14 da­ges for­try­del­ses­ret bort­fal­der ved le­ve­ring.

 

5. BLO­CK­BU­STER PRO­FIL, RE­GI­STRE­RING AF BE­TA­LINGS­KORT OG BE­HAND­LING AF PER­SO­NOP­LYS­NIN­GER

Kun­dens brug af BLO­CK­BU­STER kræ­ver, at kun­den op­ret­ter en BLO­CK­BU­STER pro­fil på blo­ck­bu­ster.dk el­ler i BLO­CK­BU­STER app på tab­let el­ler mo­bil. Ved op­ret­tel­sen af BLO­CK­BU­STER pro­fil væl­ger kun­den et lo­gin (bru­ger­navn og pas­sword). Kun­dens ud­veks­ling af lo­gin-data med BLO­CK­BU­STER sker i kryp­te­ret form via en sik­ker for­bin­del­se. Kun­dens lo­gin er per­son­li­ge op­lys­nin­ger og må ikke vi­de­re­gi­ves til tred­je­mand. Kun­den bæ­rer an­sva­ret for an­dres mis­brug af dis­se op­lys­nin­ger.

Kun­den har via sin BLO­CK­BU­STER pro­fil ad­gang til kun­dens sam­ling af le­je­de og køb­te film, li­ge­som kun­den har ad­gang til over­sigt over kun­dens for­brug af film og se­ri­er.

Det er en for­ud­sæt­ning for brug af BLO­CK­BU­STER, at kun­den re­gi­stre­rer kun­dens be­ta­lings­kort på kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil til brug for be­ta­ling for kun­dens frem­ti­di­ge be­stil­lin­ger af film og se­ri­er. Ef­ter en­hver be­ta­ling med kun­dens for­ud re­gi­stre­re­de be­ta­lings­kort vil der bli­ve sendt en kvit­te­ring til den e-mailadres­se, som er til­knyt­tet kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil. Der kan mak­si­malt ske be­ta­lin­ger for op til 1.500 kr. pr. dag med kun­dens for­ud re­gi­stre­re­de be­ta­lings­kort.

Ved kun­dens til­mel­ding af be­ta­lings­kort re­gi­stre­rer og op­be­va­rer en tred­je­mand god­kendt ef­ter in­ter­na­tio­na­le sik­ker­heds­stan­dar­der (PCI DSS - Pay­ment Card In­du­s­try Data Securi­ty Stan­dard) de nød­ven­di­ge be­ta­lings­kor­top­lys­nin­ger til brug for frem­ti­dig de­bi­te­ring af kun­dens be­ta­lings­kort på veg­ne af BLO­CK­BU­STER. Kun­den af­gi­ver samtyk­ke til re­gi­stre­rin­gen af kun­dens be­ta­lings­kort, og kun­den kan til en­hver tid æn­dre el­ler af­mel­de det re­gi­stre­re­de be­ta­lings­kort på kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil.

BLO­CK­BU­STER be­hand­ler data om kun­den (navn, adres­se, e-mailadres­se, IP-adres­se etc.), om kun­dens for­brug af BLO­CK­BU­STER (film og tv-se­ri­er) samt om hvil­ke en­he­der kun­den an­ven­der ved brug af BLO­CK­BU­STER (unikt iden­ti­fi­ka­tions­num­mer for hver af de op til fem en­he­der, som kun­den væl­ger at an­ven­de BLO­CK­BU­STER fra, jf. pkt. 2).

Hvis kun­den op­ret­ter sin BLO­CK­BUSTER­ pro­fil via Face­book be­hand­les end­vi­de­re kun­de­spe­ci­fik­ke face­book-data, hvis kun­den har gi­vet samtyk­ke her­til. Be­hand­ling af de nævn­te data sker med hen­blik på 1) at kun­ne fo­re­ta­ge kor­rekt opkræv­ning for kun­dens for­brug, 2) at over­hol­de rap­por­te­rings­for­plig­tel­ser i for­hold til ind­holds­le­ve­ran­dø­rer og for­hin­dre uret­mæs­sig an­ven­del­se af BLO­CK­BU­STER, 3) at an­ven­de til egne mar­keds­un­der­sø­gel­ser og mar­keds­fø­ring, her­un­der til an­be­fa­lin­ger af ind­hold ud fra kun­dens øv­ri­ge for­brug af BLO­CK­BU­STER.

 

6. FOR­BUD MOD OF­FENT­LIG VIS­NING OG VI­DE­RE­DI­STRI­BU­TION

Film og se­ri­er, som kun­den har be­stilt via BLO­CK­BU­STER må ikke vi­de­re­di­stri­bu­e­res til tred­je­mand. 

Kun­den må ikke fo­re­ta­ge of­fent­lig vis­ning, in­tern vi­de­re­di­stri­bu­tion i virk­som­he­der el­ler er­hvervs­mæs­sig ud­nyt­tel­se af BLO­CK­BU­STER.

 

7. OP­HAVS­RET OG MIS­LIG­HOL­DEL­SE

Film og se­ri­er fra BLO­CK­BU­STER er op­havs­ret­ligt be­skyt­tet. Ved kun­dens kræn­kel­se af tred­je­mands ret­tig­he­der fx ved ko­pi­e­ring, di­stri­bu­tion, of­fent­lig af­spil­ning el­ler er­hvervs­mæs­sig ud­nyt­tel­se af de le­ve­re­de film, el­ler hvis BLO­CK­BU­STER ube­ret­ti­get an­ven­des af an­dre end kun­dens hus­stand, er BLO­CK­BU­STER be­ret­ti­get til at af­bry­de kun­dens ad­gang til BLO­CK­BU­STER, li­ge­som kun­den kan ifal­de straf og er­stat­nings­ansvar.
Med hen­blik på at kun­ne ef­ter­for­ske even­tu­el ko­pi­e­ring fo­re­ta­ges en mærk­ning på hver BLO­CK­BU­STER event, som kun­den be­stil­ler. Mærk­nin­gen sker i form af en in­for­ma­tion, som kun kan af­læ­ses på en even­tu­el kopi.

 

8. KØB OG BRUG AF KLIP­PE­KORT

Kun­den kan købe et BLO­CK­BU­STER klip­pe­kort, som kan bru­ges til be­ta­ling af ud­valg­te ’Le­je af film i 48 ti­mer’, jf. pkt. 1 og 2.
På blo­ck­bu­ster.dk fin­des op­lys­ning om pri­ser for BLO­CK­BU­STER klip­pe­kort.
BLO­CK­BU­STER klip­pe­kort kan be­stil­les på blo­ck­bu­ster.dk og app til An­droid smartp­ho­nes og tab­lets. Klip­pe­kort be­ta­les ved brug af kun­dens be­ta­lings­kort, som kun­den har re­gi­stre­ret på kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil, jf. pkt. 4. Or­dre­be­kræf­tel­se om kun­dens køb af klip­pe­kort sen­des til den e-mailadres­se, som er til­knyt­tet kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil, jf. pkt. 4.
Klip­pe­kor­tet le­ve­res og kan be­nyt­tes umid­del­bart ef­ter, at be­stil­lin­gen og be­ta­lin­gen er af­slut­tet. Klip­pe­kor­tet og an­tal­let af re­ste­ren­de klip kan til hver en tid ses på kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil, jf. pkt. 4.
Kun­den kan for­try­de be­stil­lin­gen af klip­pe­kor­tet i 14 dage ef­ter mod­ta­gel­sen af or­dre­be­kræf­tel­sen. Hvis kun­den ved be­stil­lin­gen ud­tryk­ke­ligt har an­mo­det om le­ve­ring af klip­pe­kor­tet in­den for­try­del­ses­fri­stens ud­løb, og kun­den i den for­bin­del­se er ble­vet op­lyst om for­try­del­ses­ret­ten og om de pri­ser, der gæl­der for BLO­CK­BU­STER, skal kun­den dog be­ta­le for de klip, som er brugt, uan­set om kun­den ef­ter­føl­gen­de for­try­der af­ta­len om klip­pe­kor­tet.
Klip­pe­kort har en gyl­dig­heds­pe­ri­o­de på 365 dage reg­net fra le­ve­rings­tids­punk­tet. Da­to­en for klip­pe­kor­tets ud­løb frem­går af or­dre­be­kræf­tel­sen og på kun­dens BLO­CK­BU­STER pro­fil.
Kun­den kan in­den ud­lø­bet af klip­pe­kor­tet og i op til 1 år ef­ter ud­lø­bet an­mo­de om at få en even­tu­el re­st­vær­di til­ba­ge­be­talt. Ved op­gø­rel­sen af re­st­vær­di­en fra­træk­kes for­holds­mæs­sig be­ta­ling for de klip, som er brugt, hvor­ef­ter re­st­vær­di­en ud­be­ta­les til kun­den. Hvis kun­den an­mo­der om til­ba­ge­be­ta­ling in­den ud­lø­bet af klip­pe­kor­tet, er BLO­CK­BU­STER be­ret­ti­get til at opkræ­ve et ge­byr for ud­be­ta­ling af re­st­vær­di­en.
Kun­den hæf­ter for brug af klip­pe­kor­tet i de til­fæl­de, hvor kun­den over­la­der bru­gen af klip­pe­kor­tet til an­dre. Kun­den hæf­ter end­vi­de­re for tab som føl­ge af an­dres ube­ret­ti­ge­de brug af klip­pe­kor­tet.

 

9. TVI­STER OG KLA­GER

Af­ta­len om le­je­de el­ler køb­te film hos BLO­CK­BU­STER er un­der­gi­vet dansk ret.

I til­fæl­de af tvist mel­lem kun­den og BLO­CK­BU­STER om for­hold, der ud­sprin­ger af af­ta­len, kan kun­den kla­ge til BLO­CK­BU­STER. BLO­CK­BU­STER træf­fer som ud­gangs­punkt af­gø­rel­se i sa­gen se­ne­st 3 må­ne­der ef­ter, at kla­gen er ind­gi­vet.

BLO­CK­BUSTERs af­gø­rel­se kan ind­brin­ges for

Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger-sty­rel­sen

Carl Ja­cob­sens Vej 35

2500 Val­by

Tlf. 41 71 50 00

web www.for­brug.dk.

Tvi­ster kan i øv­rigt af hver af par­ter­ne ind­brin­ges for de al­min­de­li­ge dom­sto­le i Dan­mark ef­ter gæl­den­de reg­ler her­om.

Disse vilkår er opdateret 18. december 2019.

Loading spinner