Vilkår for Blockbuster

Februar 2020

1. Aftalen

2. Brug af Blockbuster

3. Bestilling, betaling og afspilning

4. Levering og fortrydelsesret

5. Blockbuster profil, registrering af betalingskort og behandling af personoplysninger

6. Forbud mod offentlig visning og videredistribution

7. Ophavsret og misligholdelse

8. Køb og brug af Klippekort

9. Tvister og klager

1. Aftalen

Blockbuster udbydes af Nuuday A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, CVR 40 07 52 91, herefter ’Blockbuster’.

For brug af Blockbuster gælder følgende vilkår:

Blockbuster giver kunden adgang til via blockbuster.dk eller Blockbuster app at foretage videostreaming af film mod betaling pr. film, til visning på kundens udstyr, som kan være en computer, smartphone eller tablet samt udvalgte typer af Smart TV og spillekonsoller (herefter ’kundens enhed’).

Blockbuster udbyder følgende produkter:

· Leje af film i 48 timer

· Køb af film eller serier

Leje af film i 48 timer giver kunden adgang til videostreaming og afspilning af den lejede film i 48 timer regnet fra det tidspunkt, hvor afspilning påbegyndes. Kundens adgang til at afspille filmen udløber dog 30 dage efter leveringen. Vælger kunden at downloade den lejede film, påbegyndes de 48 timers adgang fra tidspunktet hvor download er afsluttet.

Køb af film eller serier giver kunden ubegrænset adgang til videostreaming og afspilning af den købte film eller serie, så længe filmen eller serien er omfattet af aftalen mellem Blockbuster og rettighedshaverne. Købte film og serier kan endvidere downloades til Blockbuster app til smartphone eller tablet, hvorefter filmen kan afspilles offline uden internetadgang. Hvis Blockbusters aftale med rettighedshaverne ophører, vil kunden få adgang til at downloade en kopi af filmen, og kunden vil i givet fald modtage besked pr. e-mail om fremgangsmåden for download.

Det til enhver tid værende udbud af film og serier i Blockbuster samt fremgangsmåden ved brug af Blockbuster er nærmere beskrevet på blockbuster.dk.

2. Brug af Blockbuster

Brug af Blockbuster forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). På blockbuster.dk kan kunden finde oplysning om, hvilke styresystemer Blockbuster er kompatible med.

Kunden kan bestille, betale og afspille film, som beskrevet i pkt. 3.

Blockbuster må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eget private brug. Når kunden har oprettet en profil hos Blockbuster, kan kunden frit bestille og afspille film og serier indenfor EU’s grænser jf. EU’s forordning om portabilitet af online indholdstjenester.

Kundens brug af Blockbuster kræver, at kunden opretter og identificerer sig via sin Blockbuster Profil, jf. pkt. 5.


Brug af Blockbuster kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark, og på følgende måde:

  • En film kan kun afspilles på én enhed ad gangen.

· Kunden kan maksimalt bruge Blockbuster fra 2 enheder samtidig – til samtidig afspilning af maksimalt 2 forskellige film.

· Kunden kan vælge skiftevis at bruge Blockbuster fra op til 5 forskellige enheder, som registreres i Blockbusters systemer, jf. pkt. 5. Kunden kan afmelde/udskifte én registreret enhed for hver 30 dage.

Ved brug af Blockbuster via mobildatatjenester skal kunden være opmærksom på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som filmen fylder. Streaming af en film af 2 timers varighed fylder mellem 4 GB og 6 GB afhængig af båndbredden på den anvendte forbindelse. Det anbefales, at kundens brug af Blockbuster sker via en ikke-forbrugsafregnet bredbåndsforbindelse.

For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af de streamede film anbefales det, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelse er mindst 10 Mbit/s. Der tages forbehold for, at kvaliteten af de viste film og serier kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse.

Ved afspilning af lejede og købte film eller serier, kan størrelsen af datamængden, som filmen fylder, samt kravene til hastighed på den anvendte internetforbindelse stige i forhold til aftaleindgåelsestidspunktet som følge af den teknologiske udvikling.

Kunden har mulighed for at downloade sine bestilte film og serier på kundens apps til iPhone/iPad (iOS) og Android mobil/tablet. De downloadede film og serier vil herefter kunne afspilles offline.

Blockbuster har markeret alle film og serier med en anbefalet minimumsalder. Blockbuster anbefaler at minimumsalderen overholdes, for at undgå at især yngre børn får en dårlig oplevelse med film og serier.

Blockbuster forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts – eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til Blockbuster.

3. Bestilling, betaling og afspilning

På blockbuster.dk findes oplysning om priser for brug af Blockbuster.

Film kan bestilles, betales og afspilles på blockbuster.dk (via en computer), via Blockbuster app til Android smartphones og tablets samt via app til visse typer af Smart TV og spillekonsoller med adgang til internettet. Har kunden klippekort klip på sin Blockbuster profil, kan kunden endvidere bruge disse klip til at bestille og afspille film via app til iPhone/iPad (iOS).

Kvittering for kundens bestilling sendes til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens Blockbuster profil, jf. pkt. 5.

Betaling for Blockbuster kan ske på følgende måder:

· Ved brug af kundens betalingskort, som kunden har mulighed for at registrere på forhånd på kundens Blockbuster profil, jf. pkt. 5.

· Ved brug af klippekort, jf. pkt. 8 (kan kun anvendes ved bestilling af udvalgte ’Leje af film i 48 timer’).

  • Ved brug af gavekode.

4. Levering og fortrydelsesret

Ved brug af Blockbuster sker levering af filmen eller serien umiddelbart efter, at bestillingen er afsluttet, hvorefter filmen eller serien er til rådighed for kunden på de aftalte vilkår, jf. pkt. 1.

Idet leveringen af film og serier sker umiddelbart efter kundens bestilling, skal kunden ved bestillingen give samtykke til, at leveringen af filmen eller serien sker straks med den virkning, at kundens normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder ved levering.

5. Blockbuster profil, registrering af betalingskort og behandling af personoplysninger

Kundens brug af Blockbuster kræver, at kunden opretter en Blockbuster profil på blockbuster.dk. Ved oprettelsen af en Blockbuster profil vælger kunden et login (brugernavn og password). Kundens udveksling af login-data med Blockbuster sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Kundens login er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Kunden har via sin Blockbuster profil adgang til kundens samling af lejede og købte film, ligesom kunden har adgang til oversigt over kundens forbrug af film og serier.

Kunden har mulighed for at registrere kundens betalingskort på kundens Blockbuster profil til brug for betaling for kundens fremtidige bestillinger af film og serier. Efter enhver betaling med kundens forud registrerede betalingskort vil der blive sendt en kvittering til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens Blockbuster profil. Der kan maksimalt ske betalinger for op til 1.500 kr. pr. dag med kundens forud registrerede betalingskort.

Ved kundens tilmelding af betalingskort registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for fremtidig debitering af kundens betalingskort på vegne af Blockbuster. Kunden afgiver samtykke til registreringen af kundens betalingskort, og kunden kan til enhver tid ændre eller afmelde det registrerede betalingskort.

For Blockbusters behandling af persondata gælder særskilte privatlivspolitikker, som findes på blockbuster.dk/privacy-policies.

6. Forbud mod offentlig visning og videredistribution

Film og serier, som kunden har bestilt via Blockbuster må ikke videredistribueres til tredjemand.

Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af Blockbuster.

7. Ophavsret og misligholdelse

Film og serier fra Blockbuster er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede film, eller hvis Blockbuster uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er Blockbuster berettiget til at afbryde kundens adgang til Blockbuster, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.

Med henblik på at kunne efterforske eventuel kopiering foretages en mærkning på hver Blockbuster event, som kunden bestiller. Mærkningen sker i form af en information, som kun kan aflæses på en eventuel kopi.

8. Køb og brug af Klippekort

Kunden kan købe et Blockbuster klippekort, som kan bruges til betaling af udvalgte ’Leje af film i 48 timer’, jf. pkt. 1-3.

På blockbuster.dk findes oplysning om priser for Blockbuster klippekort.

Blockbuster klippekort kan bestilles på blockbuster.dk. Klippekort betales ved brug af kundens betalingskort, som kunden har mulighed for at registrere på kundens Blockbuster profil, jf. pkt. 5. Ordrebekræftelse om kundens køb af klippekort sendes til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens Blockbuster profil, jf. pkt. 5.

Klippekortet leveres og kan benyttes umiddelbart efter, at bestillingen og betalingen er afsluttet. Klippekortet og antallet af resterende klip kan til hver en tid ses på kundens Blockbuster profil, jf. pkt. 5.

Kunden kan fortryde bestillingen af klippekortet i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis kunden ved bestillingen udtrykkeligt har anmodet om levering af klippekortet inden fortrydelsesfristens udløb, og kunden i den forbindelse er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om de priser, der gælder for Blockbuster, skal kunden dog betale for de klip, som er brugt, uanset om kunden efterfølgende fortryder aftalen om klippekortet.

Hvis Blockbusters mulighed for at tilbyde bestilling af film med klippekort ophører, vil overskydende klip på kundens profil blive tilbagebetalt til kunden.

Kunden hæfter for brug af klippekortet i de tilfælde, hvor kunden overlader brugen af klippekortet til andre. Kunden hæfter endvidere for tab som følge af andres uberettigede brug af klippekortet.

9. Tvister og klager

Aftalen om lejede eller købte film hos Blockbuster er undergivet dansk ret.

I tilfælde af tvist mellem kunden og Blockbuster om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Blockbuster. Blockbuster træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Blockbusters afgørelse kan indbringes for Klageportalen for Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, telefon: 72405600, web: www.naevneneshus.dk.

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.

Loading spinner