Cookies


Når du be­sø­ger Blo­ck­bu­ster, in­for­me­res du om, at der bru­ges cook­i­es på si­tet.

Cook­i­es er med til at få BLO­CK­BU­STER til at fun­ge­re og bru­ges til at ind­sam­le sta­ti­stik, så vi kan for­bed­re din bru­gero­p­le­vel­se. Sam­ti­dig gør cook­i­es det mu­ligt at per­so­na­li­se­re si­tet, så de film vi vi­ser bli­ver re­le­vant for dig. 

 

1. Hvad er en cook­ie?

En Cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. Det gør det muligt at genkende din computer og forbedre brugervenligheden på et website, ved at huske de valg du foretager.

En cook­ie kan ikke in­de­hol­de virus el­ler an­dre ska­de­li­ge pro­gram­mer. Ek­sem­pel­vis bru­ges cook­i­es til at hu­ske, hvil­ke film, der lig­ger på din Ønske­li­ste, hvil­ke film du har set, el­ler at du er log­get ind.

Cook­i­es kan have for­skel­li­ge 'ud­løbs­da­to­er'. Vis­se cook­i­es bli­ver slet­tet, når du luk­ker for din in­ter­net­brow­ser el­ler com­pu­ter, mens an­dre bli­ver gemt.

 

2. Hvad bru­ges cook­i­es til på BLO­CK­BU­STER?

På BLO­CK­BU­STER bru­ges cook­i­es til tre ho­ved­for­mål:

  • Funktionelle cookies
  • Cookies til analyseformål
  • Cookies til markedsføring

 

3. Funk­tio­nel­le cook­i­es

Vo­res funk­tio­nel­le cook­i­es re­gi­stre­rer op­lys­nin­ger om dit be­søg, som er re­le­vant for funk­tio­na­li­te­ten på BLO­CK­BU­STER. Uden dis­se cook­i­es vil­le du f.eks. ikke kun­ne læg­ge film på din li­ste el­ler log­ge ind på BLO­CK­BU­STER. De fle­ste funk­tio­nel­le cook­i­es på BLO­CK­BU­STER er la­vet spe­ci­fikt til at vir­ke på hjem­mesi­den, men der sæt­tes også 3. part cook­i­es.

Funk­tio­nel­le cook­i­es sat af BLO­CK­BU­STER

PHPSESSIDgpv_p21
__adrollHRMTS.Session.Delta
_arv4ibbid
_CTDataKRTBCOOKIE_391
__unammeld_sess
teMUID
amsidObSSOCookie
area-2VisibleObSSOCookie2
area-5Visiblepg1458.acb
ASP.NET_SessionIdpreventMultipleOrders_7833904
cookie-infoPUBRETARGET
cookies_acceptedSsoRememberedUserName
datrSsoSessionData
DCIDSsoUserData
enduseridWRUID
GCMyspro

 

Funk­tio­nel­le cook­i­es på BLO­CK­BU­STER, der er sat af tred­je­part

__atuvc (addthis.com)

dt (addthis.com)

uit (addthis.com)

xtc (addthis.com)

uu (adscale.de)

VAR (adscale.de)

tu (adscale.de)

CfP (adtech.de)

JEB2 (adtech.de)

AA002 (atdmt.com)

UM1 (atemda.com)

vi (atemda.com)

regfbgate (facebook.com)

regfbref (facebook.com)

__stid (sharethis.com)

__uset (sharethis.com)

ACTIVITY (youtube.com)

NID (youtube.com)

PREF (youtube.com)

use_hitbox (youtube.com)

YSC (youtube.com)

tuuid (ad.360yield.com)

um (ad.360yield.com)

umeh (ad.360yield.com)

  

4. Cook­i­es til ana­ly­se for­mål

Cook­i­es til ana­ly­se­for­mål ind­sam­ler over­ord­net in­for­ma­tion om din og an­dres vej gen­nem BLO­CK­BU­STER. De ana­ly­ti­ske cook­i­es er la­vet spe­ci­fikt til at vir­ke på BLO­CK­BU­STER. Vi bru­ger for­skel­li­ge ana­ly­se­sy­ste­mer på for­skel­li­ge dele af si­tet.

Ana­ly­se cook­i­es sat af BLO­CK­BU­STER

__utma

__utmb

__utmc

__utmv

__utmz

_bit

latestSearchQuery

optimizelyBuckets

optimizelyEndUserId

optimizelyPendingLogEvents

optimizelySegments

s_cc

s_cpmstack

sinvslv

slvs

s_nr

s_ppv

sprop14

s_prop14

s_pv

s_sq

ssv112_p1

ssv112_s1

ssvsid

svar3

s_vi

s_vnum

 

 

Ana­ly­se cook­i­es, der er sat af tred­je­part

bucket_map (*.log.optimizely.com)

enduserid (*.log.optimizely.com)

  

5. Cook­i­es til mar­keds­fø­ring

Med vi­den om bru­ger­nes nu­væ­ren­de kun­de­for­hold, ad­færd på BLO­CK­BU­STER, an­vend­te plat­for­me osv., prø­ver vi at gøre BLO­CK­BU­STER så re­le­vant for den en­kel­te bru­ger som mu­ligt.

Mar­keds­fø­rings­cook­i­es, der er sat af tred­je­part på BLO­CK­BU­STER

internal_campaign

anj (adnxs.com)

C (adform.net)

cid (adform.net)

XCM (adform.net)

uid (adform.net)

TPC (adform.net)

sess (adnxs.com)

uuid2 (adnxs.com)

eid (criteo.com)

id (mookie1.com)

mdata (mookie1.com)

OAX (mookie1.com)

rpx (rubiconproject.com)

au (rubiconproject.com)

cd (rubiconproject.com)

dq (rubiconproject.com)

put_1986 (rubiconproject.com)

put_2676 (rubiconproject.com)

rpb (rubiconproject.com)

 

6. Så­dan slet­ter du cook­i­es

Hvis du ikke øn­sker at mod­ta­ge cook­i­es, kan du slet­te el­ler blo­ke­re dem.

I dis­se links, fin­der du vej­led­nin­ger til, hvor­dan du hånd­te­rer cook­i­es i de mest po­pu­læ­re brow­se­re:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari

    Loading spinner