Browseren du anvender understøtter desværre ikke afspilning af film. Vi anbefaler, at du henter Google Chrome eller Microsoft Edge.
Stop navigation  

Vilkår

Opdateret 02/09/2016

 

Betingelser for brug af BLOCKBUSTER Februar 2016

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Aftalen
 2. Brug af BLOCKBUSTER
 3. Bestilling, betaling og afspilning
 4. Levering og fortrydelsesret
 5. BLOCKBUSTER profil, registrering af betalingskort og behandling af personoplysninger
 6. Forbud mod offentlig visning og videredistribution
 7. Ophavsret og misligholdelse
 8. Køb og brug af Klippekort
 9. Tvister og klager

 

 

 

1. AFTALEN

BLOCKBUSTER udbydes af TDC A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, CVR 14 77 39 08, herefter ’BLOCKBUSTER’.

For brug af BLOCKBUSTER gælder følgende vilkår:

BLOCKBUSTER giver kunden adgang til via blockbuster.dk eller BLOCKBUSTER app at foretage videostreaming af film mod betaling pr. film, til visning på kundens udstyr, som kan være en computer, smartphone eller tablet samt udvalgte typer af Smart TV og spillekonsoller (herefter ’kundens enhed’).

BLOCKBUSTER udbyder følgende produkter:

 • Leje af film i 48 timer.
 • Køb af film eller serier.

Leje af film i 48 timer giver kunden adgang til videostreaming og afspilning af den lejede film i 48 timer regnet fra det tidspunkt, hvor afspilning påbegyndes. Kundens adgang til at afspille filmen udløber dog 30 dage efter leveringen.

Køb af film eller serier giver kunden ubegrænset adgang til videostreaming og afspilning af den købte film eller serie, så længe filmen eller serien er omfattet af aftalen mellem BLOCKBUSTER og rettighedshaverne. Købte film og serier kan endvidere downloades til BLOCKBUSTER app til smartphone eller tablet, hvorefter filmen kan afspilles offline uden internetadgang. Hvis BLOCKBUSTERs aftale med rettighedshaverne ophører, vil kunden få adgang til at downloade en kopi af filmen, og kunden vil i givet fald modtage besked pr. e-mail om fremgangsmåden for download.

Det til enhver tid værende udbud af film og serier i BLOCKBUSTER samt fremgangsmåden ved brug af BLOCKBUSTER er nærmere beskrevet på blockbuster.dk.

Radio- og tv-nævnet har rollen som tilsynsmyndighed i forhold til BLOCKBUSTER. 

 

2. BRUG AF BLOCKBUSTER

Brug af BLOCKBUSTER forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software). På blockbuster.dk kan kunden finde oplysning om, hvilke styresystemer BLOCKBUSTER er kompatible med.

Kunden kan bestille, betale og afpille film, som beskrevet i pkt. 3.

BLOCKBUSTER må kun anvendes til kundens, herunder kundens husstand, eget private brug, og BLOCKBUSTER må kun benyttes i Danmark. Film og serier downloaded til BLOCKBUSTER app må dog afspilles offline både i Danmark og i udlandet.

Kundens brug af BLOCKBUSTER kræver, at kunden opretter og identificerer sig via sin BLOCKBUSTER Profil, jf. pkt. 5.

Brug af BLOCKBUSTER kan ske fra enhver forbindelse til internettet i Danmark, og på følgende måde:

 • En film kan kun afspilles på én enhed ad gangen.
 • Kunden kan maksimalt bruge BLOCKBUSTER fra 2 enheder samtidig – til samtidig afspilning af maksimalt 2 forskellige film.
 • Kunden kan vælge skiftevis at bruge BLOCKBUSTER fra op til 5 forskellige enheder, som registreres i BLOCKBUSTERs systemer, jf. pkt. 5. Kunden kan afmelde/udskifte én registreret enhed for hver 30 dage.

Ved brug af BLOCKBUSTER via mobildatatjenester skal kunden være opmærk-som på, at udbyderen af mobildatatjenesten kan opkræve betaling for brug af den datamængde målt i megabyte (MB), som filmen fylder. Streaming af en film af 2 timers varighed fylder mellem 1 GB og 2 GB afhængig af båndbredden på den anvendte forbindelse.

For at opnå en tilfredsstillende kvalitet ved visningen af de streamede film anbefales det, at downloadhastigheden på den anvendte internetforbindelsen er mindst 10 Mbit/s. Der tages forbehold for, at kvaliteten af de viste film og serier kan variere, afhængig af kundens øvrige brug af den anvendte internetforbindelse, og afhængig af udsving i kommunikationshastigheden på den anvendte internetforbindelse.

Ved afspilning af lejede og købte film eller serier, kan størrelsen af data-mængden, som filmen fylder, samt kravene til hastighed på den anvendte internetforbindelse stige i forhold til aftaleindgåelsestidspunktet som følge af den teknologiske udvikling.

BLOCKBUSTER forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på grund af drifts – eller sikkerhedsmæssige forhold, midlertidigt at lukke for adgangen til BLOCKBUSTER.

Kunden må i øvrigt ikke benytte BLOCKBUSTER i udlandet. Ved kundens krænkelse heraf kan BLOCKBUSTER afbryde adgangen til BLOCKBUSTER.

 

 

3. BESTILLING OG BETALING

På blockbuster.dk findes oplysning om priser for brug af BLOCKBUSTER. Film kan bestilles, betales og afspilles på blockbuster.dk (via en computer), via BLOCKBUSTER app til Android smartphones og tablets samt via app til visse typer af Smart TV og spillekonsoller med adgang til internettet. Film kan endvidere afspilles – men ikke bestilles – via app til iPhone/iPad/iOS. Kvittering for kundens bestilling sendes til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens BLOCKBUSTER profil, jf. pkt. 5.

Betaling for BLOCKBUSTER kan ske på følgende måder:

 • Ved brug af kundens betalingskort, som kunden har registreret på for-hånd på kundens BLOCKBUSTER profil, jf. pkt. 5.
 • Ved brug af klippekort, jf. pkt. 8 (kan kun anvendes ved bestilling af ud-valgte ’Leje af film i 48 timer’).
 • Ved brug af gavekode.

 

 

4. LEVERING OG FORTRYDELSESRET

Ved brug af BLOCKBUSTER sker levering af filmen eller serien umiddelbart efter, at bestillingen er afsluttet, hvorefter filmen eller serien er til rådighed for kunden på de aftalte vilkår, jf. pkt. 1.

Idet leveringen af film og serier sker umiddelbart efter kundens bestilling, skal kunden ved bestillingen give samtykke til, at leveringen af filmen eller serien sker straks med den virkning, at kundens normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder ved levering.

 

 

5. BLOCKBUSTER PROFIL, REGISTRERING AF BETALINGSKORT OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Kundens brug af BLOCKBUSTER kræver, at kunden opretter en BLOCKBUSTER profil på blockbuster.dk eller i BLOCKBUSTER app på tablet eller mobil. Ved oprettelsen af BLOCKBUSTER profil vælger kunden et login (brugernavn og password). Kundens udveksling af login-data med BLOCKBUSTER sker i krypteret form via en sikker forbindelse. Kundens login er personlige oplysninger og må ikke videregives til tredjemand. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Kunden har via sin BLOCKBUSTER profil adgang til kundens samling af lejede og købte film, ligesom kunden har adgang til oversigt over kundens forbrug af film og serier.

Det er en forudsætning for brug af BLOCKBUSTER, at kunden registrerer kundens betalingskort på kundens BLOCKBUSTER profil til brug for betaling for kundens fremtidige bestillinger af film og serier. Efter enhver betaling med kundens forud registrerede betalingskort vil der blive sendt en kvittering til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens BLOCKBUSTER profil. Der kan maksimalt ske betalinger for op til 1.500 kr. pr. dag med kundens forud registrerede betalingskort.

Ved kundens tilmelding af betalingskort registrerer og opbevarer en tredjemand godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for fremtidig debitering af kundens betalingskort på vegne af BLOCKBUSTER. Kunden afgiver samtykke til registreringen af kundens betalingskort, og kunden kan til enhver tid ændre eller afmelde det registrerede betalingskort på kundens BLOCKBUSTER profil.

BLOCKBUSTER behandler data om kunden (navn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse etc.), om kundens forbrug af BLOCKBUSTER (film og tv-serier) samt om hvilke enheder kunden anvender ved brug af BLOCKBUSTER (unikt identifikationsnummer for hver af de op til fem enheder, som kunden vælger at anvende BLOCKBUSTER fra, jf. pkt. 2).

Hvis kunden opretter sin BLOCKBUSTERprofil via Facebook behandles endvidere kundespecifikke facebook-data, hvis kunden har givet samtykke hertil. Behandling af de nævnte data sker med henblik på 1) at kunne foretage korrekt opkrævning for kundens forbrug, 2) at overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til indholdsleverandører og forhindre uretmæssig anvendelse af BLOCKBUSTER, 3) at anvende til egne markedsundersøgelser og markedsføring, herunder til anbefalinger af indhold ud fra kundens øvrige forbrug af BLOCKBUSTER.

 

 

6. FORBUD MOD OFFENTLIG VISNING OG VIDEREDISTRIBUTION

Film og serier, som kunden har bestilt via BLOCKBUSTER må ikke videredistribueres til tredjemand. 

Kunden må ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af BLOCKBUSTER.

 

 

7. OPHAVSRET OG MISLIGHOLDELSE

Film og serier fra BLOCKBUSTER er ophavsretligt beskyttet. Ved kundens krænkelse af tredjemands rettigheder fx ved kopiering, distribution, offentlig afspilning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede film, eller hvis BLOCKBUSTER uberettiget anvendes af andre end kundens husstand, er BLOCKBUSTER berettiget til at afbryde kundens adgang til BLOCKBUSTER, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar.
Med henblik på at kunne efterforske eventuel kopiering foretages en mærkning på hver BLOCKBUSTER event, som kunden bestiller. Mærkningen sker i form af en information, som kun kan aflæses på en eventuel kopi.

 

 

8. KØB OG BRUG AF KLIPPEKORT

Kunden kan købe et BLOCKBUSTER klippekort, som kan bruges til betaling af udvalgte ’Leje af film i 48 timer’, jf. pkt. 1 og 2.
På blockbuster.dk findes oplysning om priser for BLOCKBUSTER klippekort.
BLOCKBUSTER klippekort kan bestilles på blockbuster.dk og app til Android smartphones og tablets. Klippekort betales ved brug af kundens betalingskort, som kunden har registreret på kundens BLOCKBUSTER profil, jf. pkt. 4. Ordrebekræftelse om kundens køb af klippekort sendes til den e-mailadresse, som er tilknyttet kundens BLOCKBUSTER profil, jf. pkt. 4.
Klippekortet leveres og kan benyttes umiddelbart efter, at bestillingen og betalingen er afsluttet. Klippekortet og antallet af resterende klip kan til hver en tid ses på kundens BLOCKBUSTER profil, jf. pkt. 4.
Kunden kan fortryde bestillingen af klippekortet i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Hvis kunden ved bestillingen udtrykkeligt har anmodet om levering af klippekortet inden fortrydelsesfristens udløb, og kunden i den forbindelse er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om de priser, der gælder for BLOCKBUSTER, skal kunden dog betale for de klip, som er brugt, uanset om kunden efterfølgende fortryder aftalen om klippekortet.
Klippekort har en gyldighedsperiode på 365 dage regnet fra leveringstidspunktet. Datoen for klippekortets udløb fremgår af ordrebekræftelsen og på kundens BLOCKBUSTER profil.
Kunden kan inden udløbet af klippekortet og i op til 1 år efter udløbet anmode om at få en eventuel restværdi tilbagebetalt. Ved opgørelsen af restværdien fratrækkes forholdsmæssig betaling for de klip, som er brugt, hvorefter restværdien udbetales til kunden. Hvis kunden anmoder om tilbagebetaling inden udløbet af klippekortet, er BLOCKBUSTER berettiget til at opkræve et gebyr for udbetaling af restværdien.
Kunden hæfter for brug af klippekortet i de tilfælde, hvor kunden overlader brugen af klippekortet til andre. Kunden hæfter endvidere for tab som følge af andres uberettigede brug af klippekortet.

 

 

9. TVISTER OG KLAGER

Aftalen om lejede eller købte film hos BLOCKBUSTER er undergivet dansk ret.

I tilfælde af tvist mellem kunden og BLOCKBUSTER om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til BLOCKBUSTER. BLOCKBUSTER træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

BLOCKBUSTERs afgørelse kan indbringes for

Konkurrence- og Forbruger-styrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

web www.forbrug.dk.

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.