Browseren du anvender understøtter desværre ikke afspilning af film. Vi anbefaler, at du henter Google Chrome eller Microsoft Edge.
Stop navigation  

Sådan bruger du klippekort på BLOCKBUSTER

Opdateret 18/01/2017

Når du har oprettet en BLOCKBUSTER profil, kan du købe klippekort til leje af film. Det koster 99 kr. og giver adgang til leje af tre valgfri film.

Klippekortet er gyldigt i 365 dage og kan bruges som betalingsmiddel på alle de enheder, du kan leje film på.

Klippekortet kan købes her.

Din Profil kan du se, hvor mange klip du har tilbage.

Køb af et klippekort kan, efter gældende vilkår, fortrydes op til 14 dage efter du har købt det.

Værdien for de resterende klip returneres til den konto, der er tilknyttet til dit betalingskort.

Læs mere her om fortrydelse af klippekort.

Så­dan betaler du med et klippekort

Når du har fun­det den film du vil se, skal du væl­ge leje. 

1. Step
Tryk på linket til betaling med klippekort.

2. Step
God­kend at du vil betale med klippekort. Er der mere end én film i din ind­købs­kurv, kan det være du skal be­ta­le for leje af den an­den.
Du kan også slet­te de øv­ri­ge va­rer i kur­ven.

Hvis klippekortet mod for­vent­ning ikke kan ind­lø­se den film du har valgt, kan det være for­di du har valgt Køb. Kon­takt even­tu­elt kundeservice, hvis der op­står fejl. 

3. Step
God­kend vil­kår og be­tin­gel­ser og tryk Gå til be­ta­ling. Det­te ind­lø­ser et klip på klippekortet - og du kan nu af­spil­le fil­men. 

 

Hvor fin­des mine film?

De film og se­ri­er du le­jer el­ler kø­ber kan al­tid fin­des i Min Samling, når du er log­get ind med din BLO­CK­BU­STER pro­fil. 


Le­je­film kan star­tes i 28 dage ef­ter leje. Når du har star­tet le­je­pe­ri­o­den, kan fil­men ses så man­ge gan­ge du vil in­den for 48 ti­mer. 
Når du kø­ber en film el­ler se­rie lig­ger de også  i Min Samling
Når du har in­ter­net­for­bin­del­se, kan du af­spil­le kø­be­film på alle Blo­ck­bu­ster plat­for­me. 
Kø­be­film kan også downloades og af­spil­les uden in­ter­net­for­bin­del­se.